Kontakt

Procedura recenzowania

  1. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie
  2. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji czasopisma oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
  3. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
  4. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
  5. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
  6. Umowy o przygotowanie recenzji gwarantują rzetelność i terminowość, a recenzje niezgodne z umową nie SĄ przyjmowane.
  7. Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma.

Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.