KontaktO NAS

Pierwszy tom czasopisma „Czasy Nowożytne” ukazał się drukiem w 1996 r., a wydawany był wówczas wspólnie przez Fundację „Pomerania” z Torunia i Fundację Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Inicjatorem powołania do życia nowego periodyku historycznego było grono młodych toruńskich historyków, z Wojciechem Polakiem, dzisiaj już profesorem, na czele. Na początku XXI w. przez kilka lat czasopismo wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast kilka ostatnich tomów, w tym tom 21, za rok 2008, zostało wydanych przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Toruniu.

Wydawcy się zmieniali, nie zmieniał się za to redaktor naczelny, którym od początku powstania czasopisma do 2008 r. był prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz. To głównie jego determinacji należy zawdzięczać, że tytuł ten przetrwał trudne chwile. Należą mu się za to wyrazy serdecznych podziękowań. W 2008 r. jednak prof. Salmonowicz zrezygnował z piastowanej przez kilkanaście lat funkcji. Pociągnęło to za sobą zmiany w Kolegium Redakcyjnym. Zmienił się również Wydawca „Czasów Nowożytnych”, którym, od 22. tomu, został Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. Mamy nadzieję, że ta ostatnia zmiana ustabilizuje wydawanie czasopisma w dzisiejszych, mało sprzyjających naukom humanistycznym, czasach.

Wraz ze zmianą Wydawcy w pewnym stopniu zmienia się też profil czasopisma, a dotyczy to przede wszystkim zakresu chronologicznego zamieszczanych w nim publikacji. Zgodnie z przyjętą w polskiej nauce historycznej periodyzacją termin „czasy nowożytne” obejmuje chronologicznie okres od końca XV w. do 1918 r. Nie zmienił się natomiast zakres tematyczny – publikujemy artykuły i materiały z historii nauki, kultury i sztuki. Zamieszczamy także artykuły oraz źródła w językach kongresowych.

Redakcja przywiązuje dużą wagę do działu recenzji i omówień.

Zapraszamy serdecznie do współpracy historyków ze wszystkich ośrodków i instytucji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

 

 

Jacek Wijaczka

Redaktor naczelny