KontaktNOTA EDYTORSKA

- Autorzy chcący opublikować artykuł lub artykuł recenzyjny powinni przesłać na adres redakcji tekst w formacie .doc lub .docx. Nie należy tekstów formatować.

Ponadto należy spełnić następujące wymagania edytorskie:

- Objętość artykułu maksymalnie 40 stron, czcionka (Times New Roman) tekstu głównego 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

- Przypisy zamieszczone na dole strony, ze skrótami w języku łacińskim (ibidem, idem), czcionka (Times New Roman) tekstu przypisu 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

- Przypisy odwołujące się do niepublikowanych źródeł archiwalnych winny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę, kartę, tytuł dokumentu (wszystko pisane bez kursywy), np.:

1. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy, sygn. 928, k. 33, Konsystorz Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do Wojewody Pomorskiego w Bydgoszczy.

2. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, Departament Wyznaniowy, sygn. 1057, s. 19-20, ks. J. Szeruda, ks. Z. Michelis do MAP.

- Przypisy odwołujące się do książek pojedynczych autorów, jak też o nierozdzielnym autorstwie, winny zawierać: autora (autorów), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, stronę, np.:

3. S. Salmonowicz, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992, s. 21-22.

4. Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995, s. 16.

- Przypisy odwołujące się do prac zbiorowych winny zawierać: autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego opracowania (kursywą), tytuł książki, w której zostało ono umieszczone (kursywą), redaktora lub tego, kto ją opracował, miejsce i rok wydania, stronę, np.:

5. J. Maciuszko, Protestanckie wzorce osobowości – uwagi o środowisku pomorskim, w: Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmem, red. Z. Pasek, Kraków 2005, s. 69-78.

- Przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt) oraz stronę, np.:

6. S Salmonowicz, Z problematyki procesów o czary. Uwagi na marginesie najnowszej literatury, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1961, t. 13, z. 2, s. 209-221.

7. A. Wyrobisz, Mieszczanie w opinii staropolskich literatów, „Przegląd Historyczny” R. 2, 1991, z. 1, s. 51-57.

- Przypisy źródłowe z odwołaniem się do wytworów prasowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety (w cudzysłowie), datę publikacji (dla dzienników i tygodników rok, numer, dzień i miesiąc pisany słownie; dla miesięczników i kwartalników rok i miesiąc, kolejny numer, opcjonalnie stronę), np.:

8. R. Daniłowicz, Ziemia Marszałka, „Rzeczpospolita” 2007, nr 263 (7860) z 10-11 listopada.

9. T. M. Płużański, Gen. August Emil Fieldorf. Miejsce pogrzebania nieznane, mordercy nieosądzeni, „Gazeta Polska” 2007, nr 46 (747) z 14 listopada, s. 26-27.

10. J. Zabielski, Żołnierze tragicznej sprawy. Narodowe Siły Zbrojne, „Myśl.pl. Pismo narodowo-konserwatywne” 2007, nr 6, s. 32-42.

- W przypisach odwołujących się do już podanego źródła należy się posłużyć łacińskimi skrótami (ibidem, idem).

- W przypadku odwoływania się np. do wielu prac jednego autora należy stosować następujący schemat: imię i nazwisko autora, skrót tytułu (bez wielokropka) pisany kursywą, strona, np. odwołanie do pozycji z przykładu 3:

11. S. Salmonowicz, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego, s. 21-22.

12. Ibidem, s. 156.

- Przy artykule recenzyjnym należy podać nazwisko i imię autora recenzowanej książki oraz pełny tytuł danej publikacji, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron.

- Fragmenty cytatów wykorzystywanych w tekście należy pisać w cudzysłowie, bez kursywy.

- Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku angielskim lub francuskim albo niemieckim, ewentualnie – jeśli jest to uzasadnione problematyką tekstu – w języku rosyjskim (również tytuł artykułu), o objętości nie przekraczającej 1/2 strony, czcionka tekstu (Times New Roman) 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

- Ewentualne (niezbędne) materiały graficzne winny być przygotowane w taki sposób, aby nadawały się bezpośrednio do reprodukcji.