KontaktTom 32 (2019)

Spis treści

Artykuły

Edmund Kizik (Gdańsk), Współczesne badania polskie z zakresu historii kultury materialnej epoki wczesnonowożytnej

Mikołaj Tomaszewski (Toruń), Czapscy herbu Leliwa w kręgach elit Prus Królewskich w czasach nowożytnych

Kazimierz Maliszewski (Toruń), Doktor Faust – rzeczywistość i mit w kontekście historii kultury, legend i literatury pięknej. Zarys problematyki


Artykuły recenzyjne

Aleksandra Skrzypietz (Katowice), Sejm konwokacyjny 1696 roku – pytania i wątpliwości

Andrzej Stroynowski (Częstochowa), O potrzebie dalszych badań nad przebiegiem i skutkami sejmu rozbiorowego 1772–1775

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Epoki stanisławowskiej dylemat pozorny: Rosja czy Prusy?


Polemiki i dyskusje

Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra), „Waza”, czyli to, co historycy polscy imputują Zygmuntowi III jako nazwisko, o którym król nigdy nie słyszał

Maria Bogucka (Warszawa), Między „Przedmurzem chrześcijaństwa” a „Miastem wiernym Rzeczypospolitej”. Z dziejów polskich mitów

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Rewolucja francuska. Między apologią a potępieniem


Recenzje

Judith Pollmann, Memory in Early Modern Europe, 1500–1800, Oxford 2017 – Łukasz Wróbel (Toruń)

Rex Rexheuser, Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt. Posen im 16.–18. Jahrhundert, Wiesbaden 2017 – Jacek Wijaczka (Toruń)

Jakub Henryk Flemming, Pamiętniki o elekcji Augusta II na króla polskiego i o początkach wojny północnej (1696–1702); Jacob Heinrich von Flemming, Mémoires concernant l’election d’Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la querre du Nord (1696–1702), wyd. Urszula Kosińska, tłumaczenia Krystyna Zaleska i Maria Gołębiewska-Bijak, Warszawa 2017 – Jerzy Dygdała (Toruń)

Nota edytorska